Yazar: afyonhabersitesi

Ekonomi

Milyonlarca Emekliye 18 Bin TL Ek Ödeme Müjdesi Geldi! Emekliye Ödemede Rekor Artış

Milyonlarca Emekliye 18 Bin TL Ek Ödeme Müjdesi Geldi! Emekliye Ödemede Rekor Artış Emeklimaaşlarınayapılanzammınardındanbankalarınpromosyonoranlarıdaartışgöstermeyebaşladı.Bubağlamdaobanka,dikkatçekicibirpromosyonteklifineimzaattı.İştetümayrıntılar…AKPGrupBaşkanVekiliAbdullahGüler,16TemmuzSalıgünüyaptığıbasıntoplantısındaemeklimaaşlarının10binTL’den12bin500TL’yeyükseltileceğiniaçıkladıvebudüzenlemeninbuhaftameclisteonaylanmasınınbeklendiğinibelirtti.Buaçıklamanınardından,bankalarınemeklileresunduğupromosyonoranlarındadagüncellemeleryapılmayabaşlandı.Açlıksınırınınaltındamaaşalanmilyonlarcaemeklinindikkati,bankalarınvereceğiyenipromosyonoranlarınaçevrildi.YAPIKREDİ’DENREKOREMEKLİPROMOSYONUEmeklimaaşlarınınartmasınınardından,bankalaremeklimüşterisayısınıartırmakamacıylapromosyonoranlarınıgüncellemeyedevamediyor.Buçerçevede,YapıKredi,31Temmuz’akadaremeklimaaşınıbankayataşıyanveüçyılkalmataahhüdüverenemeklilere18binTL’yekadarpromosyonödemesiyapacağınıaçıkladı.Banka,maaşbareminegöreşuşekildeödemeyapacak:10binTL’yekadarmaaşalanlara6bin250TL,10binile15binTLarasındamaaşalanlara10binTL,15binile20binTLarasındamaaşalanlara12bin500TLve20binTLüzerindemaaşalanlara15binTLpromosyonödeyecek.Maaştaşımaveeködültaahhütnamesiimzalayanemekliler,bankanınmobiluygulamasını2ayiçindeilkkezkullanmalarıdurumunda500TLeködemealacak.Detaylıbilgiiçinemekliler,YapıKredi’ninresmiinternetsitesiniziyaretedebilirveyamüşterihizmetleriyleiletişimegeçebilir.

Devamını Oku
Ekonomi

Dilan Polat ile eşi Engin Polat için karar günü geldi! Polat çifti tahliye olacak mı?

Dilan Polat ile eşi Engin Polat için karar günü geldi! Polat çifti tahliye olacak mı? KaraparaaklamasuçlamasıylatutuklanansosyalmedyafenomeniDilanPolatileeşiEnginPolat’ındavasınailişkin908sayfalıkMASAKraporudüzenlendi.Raporagöre,DilanPolat’ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisininolmadığıbelirtildi.DilanPolatiçinbugündeğerlendirmeyapılmasıbekleniyor.KaraparaaklamasuçlamasıylatutuklanansosyalmedyafenomeniDilanPolatveeşiEnginPolathakkındadüzenlenen908sayfalıkMaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)raporuaçıklandı.Raporda,DilanPolat’ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisininolmadığı,kararlarınEnginveSezginPolattarafındanverildiğibelirtildi.DilanPolatiçineksikevraklarıntamamlanmasıvebugündeğerlendirmeyapılmasıbekleniyor.İstanbulmerkezli6ildedüzenlenenoperasyonunardındantutuklananDilanPolatveeşiEnginPolat’ındavasıylailgiliMaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)tarafındanhazırlanan908sayfalıkraporunayrıntılarıortayaçıktı.Soruşturmakapsamında,Polatçiftininşirketlerindeyapılanaramalardadijitalmateryalvedefterlereelkonulmuştu.Raporda,DilanPolat’ın2020-2023yıllarıarasında3gayrimenkuledindiğivehesabına5milyon400binliragirdiği,ancakhesaplarındaşüpheuyandıracakherhangibirveriyerastlanmadığıbelirtildi.DilanPolat’ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisinesahipolmadığı,kararlarınEnginveSezginPolattarafındanalındığıvurgulandı.EnginPolat’ınhesabınaiseaynıdönemde71milyon904binliragirişve144milyon208binliraçıkışyapıldığı,ayrıca3araçve6gayrimenkulsatınaldığıifadeedildi.Raporda,yasadışıfaaliyetleredairherhangibirbulguyarastlanmadığıbildirildi.KARAPARAVEYASADIŞIBAHİSYOKAileşirketleriningenelticarikapasiteleridikkatealındığında,malvarlığıkonusundayapılanişlemlerineldeedilengelirlerleorantılıolduğubelirtildi.EnginPolat’ınyasaldefterinyanısıravergimatrahınıazaltıcıkayıtlarıdiğerortamlardatutarakhesapdönemlerindekaçakçılık(çiftdeftertutma)suçunuişlediğiifadeedilenraporda,yasadışıbahisvekaraparaaklamayadairbirbulguyarastlanmadığıvurgulandı.İddianamedeisesavcı,soruşturmayakonuolanşahısveşirketlerinhesaplarınayasadışıyoldaneldeedilenparanınaçıkvekolaycatespitedilebilecekşekildegönderilmesinibeklemenindoğruolmayacağınıbelirtti.Savcı,”Soruşturmakonusuşahısveşirketlerinprofesyonelbirtaktikveorganizasyonlanihaiamaçlarınıperdelemekiçingüzellikvekozmetiksektöründefaaliyetgösterenonlarcaşirketikuruphattahatırısayılırrakamlaraulaşangerçekticarifaaliyetlerdedebulunup,bufaaliyetlersırasındaşirketlerarasındaparalarıngezdirilmesisırasındagereksahtefaturalardangereksenakitparaçekimiveyatırımışeklindekieylemlerdenistifadeederekgerçekticarifaaliyetlerdeneldeedilenparalarlayasadışıyoldanakanparalarınadetaharmanlanmasısuretiylekontrolüimkansızhalegetirmeyeçalıştıklarıdeğerlendirilmektedir.Nitekimbirkısımyüksektutarlıparanındagerçekdurumunortayaçıkmamasıamacıylakriptocüzdanlareliylemuhafazaedilipilgilisineaktarıldığıyahutuhdedetutulupihtiyaçhalindelüksyaşamiçerisindekullanıldığı,busuretleaklamasürecininişletildiğikanaatineulaşılmıştır.”dediYAPILANİTİRAZREDDEDİLDİMASAKraporununardından,5tutuklusanıktan4’ününtutukluluğunayapılanitiraz,4.AğırCezaMahkemesitarafındanreddedildi.DİLANPOLATTAHLİYEOLACAKMI?DilanPolatiçiniseeksikevraklartamamlandıktansonrabirdeğerlendirmeyapılacak.NEOLMUŞTU?İstanbulmerkezli6ilde1Kasım2023vesonrasındadüzenlenenoperasyonlarda,DilanPolatveeşiEnginPolat’ındaaralarındabulunduğu24şüpheligözaltınaalınmıştı.Soruşturmakapsamında,Polatçiftinindedahilolduğuşüphelilerinşirketlerindeyapılanaramalardadijitalmateryalvedefterlereelkonulmuştu.MaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)tarafındanhazırlananönincelemeraporunda,tasfiyehalindeki3firmadanailebireylerineaitşirketleresahtefaturakesilerek200milyonliraparagirişiyapıldığıbelirtilmişti.Para,ailebireylerineaitşirketlerarasındatransferedilip,sonaşamadaEnginPolat’ınsahibiolduğuMildaGayrimenkulisimlifirmadatoplanarakgayrimenkulvearaçalımlarıiçinkullanılmıştı.İstanbulMaliSuçlarlaMücadeleŞubeMüdürlüğüekipleri,şüphelilerinkimliklerinibelirleyip,İstanbulmerkezliolarakAnkara,Yalova,Ordu,KırklareliveManisa’da43adreseeşzamanlıoperasyondüzenlemişti.Ayrıca,DilanveEnginPolat’aaitbirmedikalşirketin,Ankara’dabaşkabirfirmayaisimhakkınıvermesivebufirmanınhesabındaki1milyon800binliranınortaklarınkişiselhesaplarınaaktarılmayaçalışılmasıdatespitedilmişti.DilanPolat,EnginPolatveSılaDoğu’nundaaralarındabulunduğu16şüphelitutuklanmış,hakimlik27şirketekayyumatanmasınakararvermişti.

Devamını Oku
Ekonomi

Sürücüler Dikkat! Ehliyetlere yeni bir düzenleme hayata geçirildi! Bu sürücülerin ehliyetlerine el konulacak…

Sürücüler Dikkat! Ehliyetlere yeni bir düzenleme hayata geçirildi! Bu sürücülerin ehliyetlerine el konulacak… Sürücüleriyakındanilgilendirenyenibirdüzenlemehayatageçirildi.Ehliyetyönetmeliğindeyapılandeğişikliklebirlikte,otestigeçemeyensürücülerinehliyetlerineelkonulacak.Sondönemdeartantrafikkazalarıvesağlıksorunlarınedeniylesürücülerinsağlıkkontrolleriyenidengündemegeldi.Özellikleuykuapnesi,sürücülerdegündüzuyuklamayayolaçaraktrafikteciddiriskleroluşturabilenbirsağlıksorunuolaraköneçıkıyor.GöğüsHastalıklarıUzmanıDr.MerdaErdemirIşık,sürücübelgesialmakveyayenilemekisteyenherkesinsağlıkraporualmasınınartıkzorunluolduğunubelirtti.Burapor,devlethastanelerinden,üniversitehastanelerinden,özeltıpmerkezlerindenveyapolikliniklerdenalınabiliyor.Ailehekimleridegerekligördüklerindehastalarıuzmandoktorlarayönlendirebiliyor.Uykuapnesi,özellikleobezitegibiriskfaktörleribulunankişilerdesıkçagörülüyor.Yenidüzenlemeylebirlikte,vücutkitleindeksi33veüzerindeolanherkesingeceboyuncauykutestiyapmasızorunluhalegeldi.Ayrıca,tanıklıapneveyagündüzuyuklamabelirtilerigösterenherkesinbutestiyaptırmasıgerekiyor.Tedavisürecindeolansürücüleriçindebelirlikoşullarbulunuyor.Tedavininbaşarısınıkanıtlamakiçinbelirlikriterlerinsağlanmasışart.Bukriterlerarasında,düzenliolarakPAPcihazıkullanımıveuykuapnesisemptomlarınınortadankalkmasıyeralıyor.Tedaviolmayanveyatedavisibaşarısızolansürücülerehliyetalamayacakveyayenileyemeyecek.Yenidüzenlemelerlebirlikte,sürücülerinsağlıkkontrollerinedahafazlaönemvermesiveuykuapnesigibipotansiyelrisklerigözardıetmemesigerekiyor.Buönlemler,trafikgüvenliğiniartırmayıvesürücülerinhemkendihemdediğeryolcularıngüvenliğinikorumasınıhedefliyor.

Devamını Oku
Ekonomi

Mehmet Şimşek duyurdu! 7 milyona yakın kişi nefes alacak borcu silindi

SON DAKİKA: Mehmet Şimşek duyurdu! 7 milyona yakın kişi nefes alacak borcu silindi Milyonlarcavatandaşbuhabersayesinderahatbirnefesalacak.MehmetŞimşekduyurdu.7milyonayakınkişininborcusilindi.İştetümayrıntılar….Geçenyılçıkarılanyasasayesinde,devletin2binliravealtındakiborçlarıaffedildivebukapsamda6,8milyonvergimükellefitoplam4milyar20milyonliraborçtanmuaftutuldu.HazineveMaliyeBakanıMehmetŞimşek,6,8milyonmükellefintoplamda4milyarlirayıaşankamuborcununaffedildiğiniaçıkladı.Geçenyılçıkarılanborçyapılandırmayasasıkapsamında,HazineveMaliyeBakanlığı’nabağlıtahsildairelerininizlediğialacaklardan,31Aralık2022tarihinekadarödenmemişve2binlirayıgeçmeyenborçlarıntahsiledilmemesikararıalınmıştı.Mart2023’tenitibarengeçerliolanyasaçerçevesinde,6milyon818binmükellefindevleteolan2binliravealtındakiborçlarısilindi.BakanŞimşek,milletvekillerininyazılısoruönergesineverdiğiyanıtta,toplamda4milyar20milyonliralıkalacağınaffedildiğiniaçıkladı.

Devamını Oku