Ekonomi

Ekonomi

Aleviler ve Sünnilerde Muharrem Orucu Nasıl Tutulur?

Aleviler ve Sünnilerde Muharrem Orucu Nasıl Tutulur? Muharremayındatutulanmuharremorucudualarıilebirbütünhalinegelir.Buorucututarken,ramazanorucundanfarksızolduğunudüşünebilirsiniz.Ramazanorucufarzolarakemredilmiştir;muharremorucuisesünnettir.Peygamberimizintavsiyesidir.Ancakşudetayıdaeklemeliyiz:Hz.Peygamber(s.a.s.)dönemindeYahûdilersadeceMuharremayının10.(âşûrâ)günündeoruçtuttuklarından,onlarınkinebenzememesiiçinöncesineveyasonunabirgünilaveedilerekoruçtutulmasınıtavsiyeetmiştir.Bilgikaynak:kurul.diyanet.gov.trOruçboyuncasahurakalkılmaz.Saatgeceonikidensonraoruçbaşlamışsayılırvebusaattensonrayemeiçmeolayınasonverilir.Geceonikidebaşlayanoruç,diğergüngüneşinbatmasıylayadagüneşinbatmasınayakınzamandakikızıllığınartmasınınhemenardındanaçılır.Bunaiftardenmez,oruçaçmadenir.Oruçaçılmadansofradaykenyadaelyüzyıkanmasısırasındadualaredilir,arkasındanoruçtutanlarailebüyüklerininelleriniöpüpondansonrasofrayaoturarakoruçlarınıaçarlar.Bilgikaynak:www.kulturportali.gov.tr(Tuncelikültürharitası)Aleviinanışagörebuorucututarken12günboyuncadüğün,nişan,sünnetvebenzeritörenler,kutlamaveetkinlikleryapılmaz.Keyifverenaktivitelerdenuzakdurulur.Muharremorucudönemindekurbankesilmez,etyenilmez.Çünkübubiryas,matemibadetidir.Kerbelaşehitlerininçektiklerisusuzluğuanlamakiçinsuiçilmesiuygungörülmez.Susafhaldeiçilmemektedir.Vücudunsugereksinimiyenilenyemeklerden,çay,kahve,meşrubat,meyvesuyu,ayrangibisıvıbesinlerdenkarşılanmaktadır.Muharremorucunun12.günündensonraiseOnikiİmamlar’ınvebuyoldaşehitolancanlarınhatırasına12çeşityadadahafazlamalzemedenoluşanAşureÇorbası(ılık,tatlıçorba)pişirilir.

Devamını Oku
Ekonomi

Soğuk içeceklere yeni bir zam haberi geldi… Artık soğuk su içmek bile lüks olacak…

Soğuk içeceklere yeni bir zam haberi geldi… Artık soğuk su içmek bile lüks olacak… Buyaz,rekorsıcaklıklarınyanısırarekorzamlarladaanılıyor.Türkiye,heryenigünyenizamhaberleriyleuyanırken,soğukiçeceklerdedebüyükbirfiyatartışıyaşandı.Yerelseçimlerdensonravatandaşlarınartardazamlarlakarşıkarşıyakalması,ekonomikyüküdahadaartırdı.Vatandaşlarhersabahyenibirzamhaberiylegünebaşlarken,birsoğukiçecekgrubunadahazamyapıldığıduyuruldu.TekelBayileriYardımlaşmaDerneğiBaşkanıErolDündar,sosyalmedyahesabındanyaptığıaçıklamadabazıUludağİçecekürünlerinezamgeldiğinibelirtti.Dündar,UludağLimonataveFruttiExtraürünlerininfiyatlarındakiartışıntüketicilertarafındantepkiylekarşılandığınıifadeetti.İŞTEYENİFİYATLİSTESİZamyapılanürünlerinyenifiyatıiseşöyle:300mlfruttiextrapet-20.00TL250mlfruttiextralarcam-25.00TL250mlşişegazozveportakal-20.00TL2ltlimonata-70.00TL1Itlimonata-40.00TL1ltmeyvelim-40.00TL1ltfruttiextra-35.00TL330mlpetlimonata-20.00TL250mlCamlimonata-27.50TL250mlpetlimonata-17.50TL

Devamını Oku
Ekonomi

Birce Akalay, sette kaza geçirdi hastaneye kaldırıldı! Sevgilisi ortaya çıktı…

Birce Akalay, sette kaza geçirdi hastaneye kaldırıldı! Sevgilisi ortaya çıktı… Mezarlıkdizisinin2.sezonçekimlerinedevamedenoyuncuBirceAkalaysettedüşerekambulanslahastaneyekaldırıldı.Göğsünüzedeleyenveyürümektezorlananoyuncu,tedavisininardındansevgilisiHakanKurtaş’ınyardımıylaaracabindirildi.GüzeloyuncuBirceAkalay,ilksezonuçokbeğenilenMezarlıkdizisininyenibölümleriiçinseteçıktı.Settedüşenoyuncuapartoparhastaneyekaldırıldı.SEVGİLİSİYALNIZBIRAKMADIPosta’dayeralanhaberegöre,ambulanslaMaslak’takiözelbirhastaneyekaldırılanoyuncununhaberinialansevgilisiHakanKurtaşdasoluğuyanındaaldı.Oyuncuyayapılantetkiklerdegöğsünüzedelediğiverisklibirdurumununolmadığıöğrenildi.Tedavisininardındantaburcuedilenoyuncu,yürümektezorlanıncahastanedensevgilisininyardımıylaçıkarakaracabindirildi.GüzeloyuncuBirceAkalaygeçtiğimizhaftalarda40.yaşdoğumgünüiçinpartivermişti.Partiöncesisevgilisiylekamerakarşısınageçenoyuncu,ilişkisiiçin”Mutlulukpaylaştıkçaçokgüzelbirşey.Huzurluolmak…Herşeyçokkeyifli”demişti.

Devamını Oku
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına geceyarısı REKOR İNDİRİM geliyor! 24 Temmuz güncel benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına geceyarısı REKOR İNDİRİM geliyor! 24 Temmuz güncel benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar? Benzinvemotorinfiyatlarıdövizkuru,petrolfiyatlarıvevergilerdenetkilenmeyedevamediyor.Yenibirgelişmesiolarakmotorineindirimgeldi.İşte24Temmuzgüncelbenzinvemotorinlitrefiyatları…Benzinvemotorinfiyatlarınaindirimgelipgelmediğimerakediliyor;araçsahipleri,peşpeşeyaşananfiyatdeğişimlerinitakipetmeyedevamediyor.Dövizkuruvebrentpetrolfiyatlarındakidalgalanmalar,akaryakıtfiyatlarınasürekliolarakzamveindirimolarakyansıyor.Brentpetrolfiyatlarıvedövizkurlarındakideğişimlerlebirliktevatandaşlar,benzinvemotorinfiyatlarınısürekliizliyor.Geceyarısındanitibarenmotorinfiyatlarına1,59TLindirimuygulanmasıöngörülüyor.İSTANBULANADOLUYAKASIGÜNCELAKARYAKITFİYATLARILİSTESİBenzinlitrefiyatı:44,86TLMotorinlitrefiyatı:44,82TLLPGlitrefiyatı:22,81TLİSTANBULAVRUPAYAKASIGÜNCELAKARYAKITFİYATLARILİSTESİBenzinlitrefiyatı:45,00TLMotorinlitrefiyatı:44,90TLLPGlitrefiyatı:23,28TLANKARAGÜNCELBENZİNVEMOTORİNFİYATLARIBenzinlitrefiyatı:45,70TLMotorinlitrefiyatı:45,65TLLPGlitrefiyatı:23,25TLİZMİRAKARYAKITFİYATLARIBenzinlitrefiyatı:46,10TLMotorinlitrefiyatı:46,11TLLPGlitrefiyatı:22,87TL

Devamını Oku
Ekonomi

Skandal ortaya çıktı o kişilere soruşturma başlatıyor… Maliye Bakanlığı Kur Korumalı Mevduat hesaplarını incelemeye başladı!

Skandal ortaya çıktı o kişilere soruşturma başlatıyor… Maliye Bakanlığı Kur Korumalı Mevduat hesaplarını incelemeye başladı! KurKorumalıMevduat’taşokeedenbirskandalmeydanageldi.Maliyeokişileresoruşturmabaşlatıyor.İştetümayrıntılar…HazineveMaliyeBakanlığı’nınekonomialanındakidenetimlerisürüyor.IBANileyapılanödemelerdeneksikgelirbeyanedenkişivekurumlarakadargenişbiryelpazedeyürütülenincelemeler,hergünyeniaçıklarınortayaçıkmasınanedenoldu.MaliyeBakanlığı’nıngerçekleştirdiğisonincelemelerdebüyükbirskandalortayaçıktı.KurKorumalıMevduat(KKM)hesaplarıüzerindeyapılandetaylıincelemelersonucunda,100milyardolarıaşanKKMhesaplarınınyüzde80’ininaynıkişivekurumlaraaitolduğubelirlendi.Maliye’nin,bukişivekurumlara,”KKMbaronları”olarakadlandırılanlarayöneliksoruşturmabaşlatacağıönesürüldü.’BIYIKLIYATIRIMCI’LAKABITAKILDIMaliyeBakanlığı’nınincelemelerinde,”bıyıklıyabancılar”olarakbilinenbazıkişivekurumların,KKM’ninavantajlarındanyararlanarakTürkiye’yedöndüğüvevergiavantajısağladığıortayaçıktı.Bukişiler,yurtdışınaçıkardıklarıparalarıyasalhalegetiripyüksekfaizlekazançsağladıktansonratekraryurtdışınatransferetmeyehazırlanıyor.MaliyeBakanlığı’nınkulislerindenalınanbilgileregöre,KKMbaronlarıüzerindeyapılanincelemelersonucundausulveesaslaraaykırıuygulamalartespitedilirse,derhalmüdahaleedileceğibelirtildi.Kaynak:TV100

Devamını Oku
Ekonomi

2024-2025 Yılı Özel lise ücretlerine rekor zam! 1 milyon lirayı geçti

2024-2025 Yılı Özel lise ücretlerine rekor zam! 1 milyon lirayı geçti Özelliseücretlerineyüzde100zamyapandavaryüzde300yapanda…Ortalamafiyatı1milyonlirayıgeçti.İşteyenifiyatlistesi…Özelokulücretlerinebirzamdahaeklendi;vakıfüniversitelerininyıllıkücretlerikamuoyunaaçıklanmışken,SabancıÜniversitesi’ninyıllıkücreti1milyon100binTL,KoçÜniversitesi’ninücretiise1milyon75binTLolarakbelirlenmişti.Şimdideözelliselereyapılanyenizamlargündemegeldi.ÖZELLİSELEREYÜZDE100ZAMGELDİTürkiye’dekiyabancıokullarınücretlerigeçenyılagöreyüzde100’denfazlaarttı.2024-2025eğitimdönemindeçocuklarınıAmerikan,FransızveyaAlmanliselerinegöndermekisteyenveliler,yükseköğretimücretlerinedeniyleendişeyaşıdıklarınıbelirtti.BAZILİSELERDEYÜZDE300’ÜAŞTIBazıliselerinücretleri1milyonlirayıgeçerken,bazılarınaiseyüzde300’üaşanoranlardazamyapıldı.MilliEğitimBakanlığı,özelliselerinarasınıflarındaokuyanöğrencilereyapılacakzamoranlarınısınırlasada,yenikayıtolanöğrencilerinücretlerikonusundaokullaraherhangibirkotagetirmiyor.Budurum,yenikayıtyaptıranöğrencilerinvelilerinin,açıklananenflasyonoranlarınınçoküzerindeücretartışlarıylakarşılaşmasınanedenolabiliyor.FRANSIZLİSELERİTEPEDEYabancıliselerarasındaenyüksekücretesahipolanRobertKoleji’nineğitimücreti,geçenyılagöreyüzde134.7artışla1milyonlirayıgeçti.Geçenyılpeşinödemede446.400TLolanücret,buyıl1milyon47bin900TL’yeyükseldi.ÜsküdarAmerikanLisesi’ninücretiiseyüzde126.1artışla955binTLoldu.İstanbulSt.JosephFransızLisesi’ndepeşinödemedegeçenyıl380.128TLolanücret,2024-2025eğitimyılında920.250TL’yeçıktı.BirdiğerFransızlisesiNotreDamedeSion’unücretiisebiryılda520binTLartışla895binTLolarakbelirlendi.Fransızliseleriarasındaöneçıkandiğerokullarınücretleriiseşuşekilde:St.Benoit845.500TL,St.Michel833binTLveSt.Pulcherie818.900TL.

Devamını Oku
Ekonomi

Emeklilere 9 bin lira kira yardımı ödenecek…

MECLİS KABUL ETTİ: Emeklilere 9 bin lira kira yardımı ödenecek… Milyonlarcaemekliyiilgilendiriyor.Kiradaoturanemeklilere9binlirakiradesteğiverilecek.İşteayrıntılar…İstanbulBüyükşehirBelediyesiMeclisi,geçenhaftakentseldönüşümveriskliyapılarınyenidenyapımıylailgiliönemlikararlaraldı.İstanbulBüyükşehirBelediyesiMeclisi,kentseldönüşümprojelerinedesteksağlamakamacıylariskliyapılarınyapımmaliyetlerinekatkıdabulunacağıbelirtildi.İlçebelediyeleriyleortakhizmetprotokolleriimzalayarakbinalarınincelenmesinikararlaştırmıştı.KararlailgilipaylaşımyapanpaylaşımınaEkremİmamoğlu,”Buhaberi,riskliyapılardaoturandargelirliemeklilerimizingörmesinisağlayalım.Yenilememaliyetininyüzde65’niİBBolarakbizkarşılıyoruz,ekstra9binTLdekiradesteğiveriyoruz.”notunudüştü.KİMEHANGİORANDADESTEKSAĞLANACAK?İstanbulBüyükşehirBelediyesi,riskliyapılardayaşayandargelirliveemeklivatandaşlariçin,kentseldönüşümçalışmalarındamalidesteksağlayacağıbellioldu.Budestek,gelirdurumunagöredeğişiklikgösterecek.Haneiçigeliri2asgariücretinaltındaolanlarayüzde60,emekliolanlaraiseyüzde65destekverilecektir.Haneiçigeliri3asgariücretinaltındaolanlarayüzde40,emekliolanlaraiseyüzde45desteksunulacak.İlketapta25binhaneiçintoplamda5milyarTL’likdesteksağlanacağıbellioldu.DESTEKSÜRECİMalidesteksüreci,Kiptaş’ınönsözleşmeyapmasıylabaşlayacakvesırasıylabaşvurularınKentselDönüşümMüdürlüğü’neiletilmesi,gelirtespiti,mülkiyettespitleri,haksahiplerininbilgilendirilmesi,inşaatilerlemeraporlarınınilgilibirimlerebildirilmesiveödemeemirlerinindüzenlenmesiaşamalarındanoluşacağıvurgulandı.EMEKLİLERE9BİNTLKİRAYARDIMIYüksekriskgrubundayeralanEsınıfıbinalarınhızlatahliye,yıkımveyenilemesüreçlerinidesteklemekamacıyla6306sayılıkanunveilgiliyönetmeliklerçerçevesinde,bubinalardayaşayanemeklilere9.000TL,diğerhaksahiplerineise7.000TLkirayardımıyapılacaktır.Verilecekdestek,acilolarakdönüştürülmesigereken6.920binave62.000bağımsızbirimdekiyaklaşık80binkiracıyasağlanacaktır.

Devamını Oku
Ekonomi

Milyonlarca Emekliye 18 Bin TL Ek Ödeme Müjdesi Geldi! Emekliye Ödemede Rekor Artış

Milyonlarca Emekliye 18 Bin TL Ek Ödeme Müjdesi Geldi! Emekliye Ödemede Rekor Artış Emeklimaaşlarınayapılanzammınardındanbankalarınpromosyonoranlarıdaartışgöstermeyebaşladı.Bubağlamdaobanka,dikkatçekicibirpromosyonteklifineimzaattı.İştetümayrıntılar…AKPGrupBaşkanVekiliAbdullahGüler,16TemmuzSalıgünüyaptığıbasıntoplantısındaemeklimaaşlarının10binTL’den12bin500TL’yeyükseltileceğiniaçıkladıvebudüzenlemeninbuhaftameclisteonaylanmasınınbeklendiğinibelirtti.Buaçıklamanınardından,bankalarınemeklileresunduğupromosyonoranlarındadagüncellemeleryapılmayabaşlandı.Açlıksınırınınaltındamaaşalanmilyonlarcaemeklinindikkati,bankalarınvereceğiyenipromosyonoranlarınaçevrildi.YAPIKREDİ’DENREKOREMEKLİPROMOSYONUEmeklimaaşlarınınartmasınınardından,bankalaremeklimüşterisayısınıartırmakamacıylapromosyonoranlarınıgüncellemeyedevamediyor.Buçerçevede,YapıKredi,31Temmuz’akadaremeklimaaşınıbankayataşıyanveüçyılkalmataahhüdüverenemeklilere18binTL’yekadarpromosyonödemesiyapacağınıaçıkladı.Banka,maaşbareminegöreşuşekildeödemeyapacak:10binTL’yekadarmaaşalanlara6bin250TL,10binile15binTLarasındamaaşalanlara10binTL,15binile20binTLarasındamaaşalanlara12bin500TLve20binTLüzerindemaaşalanlara15binTLpromosyonödeyecek.Maaştaşımaveeködültaahhütnamesiimzalayanemekliler,bankanınmobiluygulamasını2ayiçindeilkkezkullanmalarıdurumunda500TLeködemealacak.Detaylıbilgiiçinemekliler,YapıKredi’ninresmiinternetsitesiniziyaretedebilirveyamüşterihizmetleriyleiletişimegeçebilir.

Devamını Oku
Ekonomi

Dilan Polat ile eşi Engin Polat için karar günü geldi! Polat çifti tahliye olacak mı?

Dilan Polat ile eşi Engin Polat için karar günü geldi! Polat çifti tahliye olacak mı? KaraparaaklamasuçlamasıylatutuklanansosyalmedyafenomeniDilanPolatileeşiEnginPolat’ındavasınailişkin908sayfalıkMASAKraporudüzenlendi.Raporagöre,DilanPolat’ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisininolmadığıbelirtildi.DilanPolatiçinbugündeğerlendirmeyapılmasıbekleniyor.KaraparaaklamasuçlamasıylatutuklanansosyalmedyafenomeniDilanPolatveeşiEnginPolathakkındadüzenlenen908sayfalıkMaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)raporuaçıklandı.Raporda,DilanPolat’ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisininolmadığı,kararlarınEnginveSezginPolattarafındanverildiğibelirtildi.DilanPolatiçineksikevraklarıntamamlanmasıvebugündeğerlendirmeyapılmasıbekleniyor.İstanbulmerkezli6ildedüzenlenenoperasyonunardındantutuklananDilanPolatveeşiEnginPolat’ındavasıylailgiliMaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)tarafındanhazırlanan908sayfalıkraporunayrıntılarıortayaçıktı.Soruşturmakapsamında,Polatçiftininşirketlerindeyapılanaramalardadijitalmateryalvedefterlereelkonulmuştu.Raporda,DilanPolat’ın2020-2023yıllarıarasında3gayrimenkuledindiğivehesabına5milyon400binliragirdiği,ancakhesaplarındaşüpheuyandıracakherhangibirveriyerastlanmadığıbelirtildi.DilanPolat’ınticarivefinansalişlemlerdekararyetkisinesahipolmadığı,kararlarınEnginveSezginPolattarafındanalındığıvurgulandı.EnginPolat’ınhesabınaiseaynıdönemde71milyon904binliragirişve144milyon208binliraçıkışyapıldığı,ayrıca3araçve6gayrimenkulsatınaldığıifadeedildi.Raporda,yasadışıfaaliyetleredairherhangibirbulguyarastlanmadığıbildirildi.KARAPARAVEYASADIŞIBAHİSYOKAileşirketleriningenelticarikapasiteleridikkatealındığında,malvarlığıkonusundayapılanişlemlerineldeedilengelirlerleorantılıolduğubelirtildi.EnginPolat’ınyasaldefterinyanısıravergimatrahınıazaltıcıkayıtlarıdiğerortamlardatutarakhesapdönemlerindekaçakçılık(çiftdeftertutma)suçunuişlediğiifadeedilenraporda,yasadışıbahisvekaraparaaklamayadairbirbulguyarastlanmadığıvurgulandı.İddianamedeisesavcı,soruşturmayakonuolanşahısveşirketlerinhesaplarınayasadışıyoldaneldeedilenparanınaçıkvekolaycatespitedilebilecekşekildegönderilmesinibeklemenindoğruolmayacağınıbelirtti.Savcı,”Soruşturmakonusuşahısveşirketlerinprofesyonelbirtaktikveorganizasyonlanihaiamaçlarınıperdelemekiçingüzellikvekozmetiksektöründefaaliyetgösterenonlarcaşirketikuruphattahatırısayılırrakamlaraulaşangerçekticarifaaliyetlerdedebulunup,bufaaliyetlersırasındaşirketlerarasındaparalarıngezdirilmesisırasındagereksahtefaturalardangereksenakitparaçekimiveyatırımışeklindekieylemlerdenistifadeederekgerçekticarifaaliyetlerdeneldeedilenparalarlayasadışıyoldanakanparalarınadetaharmanlanmasısuretiylekontrolüimkansızhalegetirmeyeçalıştıklarıdeğerlendirilmektedir.Nitekimbirkısımyüksektutarlıparanındagerçekdurumunortayaçıkmamasıamacıylakriptocüzdanlareliylemuhafazaedilipilgilisineaktarıldığıyahutuhdedetutulupihtiyaçhalindelüksyaşamiçerisindekullanıldığı,busuretleaklamasürecininişletildiğikanaatineulaşılmıştır.”dediYAPILANİTİRAZREDDEDİLDİMASAKraporununardından,5tutuklusanıktan4’ününtutukluluğunayapılanitiraz,4.AğırCezaMahkemesitarafındanreddedildi.DİLANPOLATTAHLİYEOLACAKMI?DilanPolatiçiniseeksikevraklartamamlandıktansonrabirdeğerlendirmeyapılacak.NEOLMUŞTU?İstanbulmerkezli6ilde1Kasım2023vesonrasındadüzenlenenoperasyonlarda,DilanPolatveeşiEnginPolat’ındaaralarındabulunduğu24şüpheligözaltınaalınmıştı.Soruşturmakapsamında,Polatçiftinindedahilolduğuşüphelilerinşirketlerindeyapılanaramalardadijitalmateryalvedefterlereelkonulmuştu.MaliSuçlarıAraştırmaKurulu(MASAK)tarafındanhazırlananönincelemeraporunda,tasfiyehalindeki3firmadanailebireylerineaitşirketleresahtefaturakesilerek200milyonliraparagirişiyapıldığıbelirtilmişti.Para,ailebireylerineaitşirketlerarasındatransferedilip,sonaşamadaEnginPolat’ınsahibiolduğuMildaGayrimenkulisimlifirmadatoplanarakgayrimenkulvearaçalımlarıiçinkullanılmıştı.İstanbulMaliSuçlarlaMücadeleŞubeMüdürlüğüekipleri,şüphelilerinkimliklerinibelirleyip,İstanbulmerkezliolarakAnkara,Yalova,Ordu,KırklareliveManisa’da43adreseeşzamanlıoperasyondüzenlemişti.Ayrıca,DilanveEnginPolat’aaitbirmedikalşirketin,Ankara’dabaşkabirfirmayaisimhakkınıvermesivebufirmanınhesabındaki1milyon800binliranınortaklarınkişiselhesaplarınaaktarılmayaçalışılmasıdatespitedilmişti.DilanPolat,EnginPolatveSılaDoğu’nundaaralarındabulunduğu16şüphelitutuklanmış,hakimlik27şirketekayyumatanmasınakararvermişti.

Devamını Oku
Ekonomi

Sürücüler Dikkat! Ehliyetlere yeni bir düzenleme hayata geçirildi! Bu sürücülerin ehliyetlerine el konulacak…

Sürücüler Dikkat! Ehliyetlere yeni bir düzenleme hayata geçirildi! Bu sürücülerin ehliyetlerine el konulacak… Sürücüleriyakındanilgilendirenyenibirdüzenlemehayatageçirildi.Ehliyetyönetmeliğindeyapılandeğişikliklebirlikte,otestigeçemeyensürücülerinehliyetlerineelkonulacak.Sondönemdeartantrafikkazalarıvesağlıksorunlarınedeniylesürücülerinsağlıkkontrolleriyenidengündemegeldi.Özellikleuykuapnesi,sürücülerdegündüzuyuklamayayolaçaraktrafikteciddiriskleroluşturabilenbirsağlıksorunuolaraköneçıkıyor.GöğüsHastalıklarıUzmanıDr.MerdaErdemirIşık,sürücübelgesialmakveyayenilemekisteyenherkesinsağlıkraporualmasınınartıkzorunluolduğunubelirtti.Burapor,devlethastanelerinden,üniversitehastanelerinden,özeltıpmerkezlerindenveyapolikliniklerdenalınabiliyor.Ailehekimleridegerekligördüklerindehastalarıuzmandoktorlarayönlendirebiliyor.Uykuapnesi,özellikleobezitegibiriskfaktörleribulunankişilerdesıkçagörülüyor.Yenidüzenlemeylebirlikte,vücutkitleindeksi33veüzerindeolanherkesingeceboyuncauykutestiyapmasızorunluhalegeldi.Ayrıca,tanıklıapneveyagündüzuyuklamabelirtilerigösterenherkesinbutestiyaptırmasıgerekiyor.Tedavisürecindeolansürücüleriçindebelirlikoşullarbulunuyor.Tedavininbaşarısınıkanıtlamakiçinbelirlikriterlerinsağlanmasışart.Bukriterlerarasında,düzenliolarakPAPcihazıkullanımıveuykuapnesisemptomlarınınortadankalkmasıyeralıyor.Tedaviolmayanveyatedavisibaşarısızolansürücülerehliyetalamayacakveyayenileyemeyecek.Yenidüzenlemelerlebirlikte,sürücülerinsağlıkkontrollerinedahafazlaönemvermesiveuykuapnesigibipotansiyelrisklerigözardıetmemesigerekiyor.Buönlemler,trafikgüvenliğiniartırmayıvesürücülerinhemkendihemdediğeryolcularıngüvenliğinikorumasınıhedefliyor.

Devamını Oku